Vyhľadávanie
V ponuke je 254 nehnuteľností.

Tento etický kódex upravuje vnútorné vzťahy spoločnosti Libra Trade spol, s.r.o. a LIBRA TRADE 1, s.r.o. (ďalej v texte ,,realitná kancelária,,) , ďalej vzťah voči klientom spoločnosti. Kódex predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov a pravidiel správania sa spoločnosti Libra Trade spol, s.r.o. a LIBRA TRADE 1, s.r.o. pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Upravuje tiež vzťahy s tretími stranami, s ktorými vstupuje spoločnosť Libra Trade spol, s.r.o. ,alebo LIBRA TRADE 1, s.r.o. do styku pri svojej činnosti (orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, iné osoby vykonávajúce realitnú činnosť a iné).

I.  Preambula

1.1 Realitná kancelária a jej spolupracovníci konajú vždy v medziach zákonov a nižších právnych noriem účinných v Slovenskej republike. 
1.2 Realitná kancelária a jej spolupracovníci pristupujú ku svojim klientom na princípe rovnosti bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, vierovyznania, politických názorov, sexuálnej orientácie a identity, veku a spoločenského postavenia. 
1.3 Realitná kancelária a jej spolupracovníci zachovávajú mlčanlivosť o klientovi a jeho majetkových pomeroch a chránia jeho osobné údaje. 
1.4 Realitná kancelária a jej spolupracovníci dodržiavajú vysokú mieru profesionality a snažia sa o individuálny prístup ku každému klientovi. Konajú v záujme čo najväčšej spokojnosti klienta. Pristupujú ku klientovi čestne, v súlade s dobrými mravmi a pravidlami slušného správania. Zásadne sa vyhýbajú nekalým, lživým a agresívnym obchodným praktikám.

II.   Pravidlá vzťahu ku klientovi

2.1 Realitná kancelária a jej spolupracovníci informujú klienta o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú daného obchodného vzťahu a tiež o známych skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť záujem či možnosti klienta uskutočniť obchod, a to aj vtedy ak by hrozilo, že klient od uzavretia obchodu ustúpi. 
2.2 Realitná kancelária a jej spolupracovníci informujú priebežne klienta o stave a priebehu daného obchodného prípadu, aby mal klient prehľadný obraz o vývoji situácie a o poskytnutých službách. 
2.3 Realitná kancelária a jej spolupracovníci podávajú klientovi informácie jasne, presne a klientovi zrozumiteľnou formou. 
2.4 Realitná kancelária a jej spolupracovníci zásadne dodržiavajú hranice poverenia klientom a neprekračujú ich. 
2.5 Realitná kancelária a jej spolupracovníci ponúkajú na predaj a prenájom len nehnuteľnosti so súhlasom priamych vlastníkov tejto nehnuteľnosti. 
2.6 Realitná kancelária a jej spolupracovníci sa zaväzujú ochraňovať majetok klienta pri obhliadkach nehnuteľnosti, a aj pri iných činnostiach. 
2.7 Realitná kancelária a jej spolupracovníci vyhotovujú obrazový, zvukový, alebo zvukovo-obrazový záznam o predmete sprostredkovania výhradne so súhlasom klienta. Obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy možno použiť iba bezprostredne pri realitnej činnosti. 
2.8 Pri prezentácií nehnuteľností, ktoré realitná kancelária a jej spolupracovníci ponúkajú, uvádzajú vždy pravdivé a úplné informácie. V prípade ak požadovanú informáciu nemajú k dispozícii, zistia ju v čo najkratšom čase a odovzdajú ju klientovi. 
2.9 V prípade nepriaznivej situácie klienta, jeho núdze, rozumovej slabosti, rozrušenia alebo nedostatku informácií realitná kancelária a jej spolupracovníci vždy konajú v prospech klienta a uprednostňujú záujmy klienta pred svojimi vlastnými. 
2.10 Realitná kancelária a jej spolupracovníci vždy vystupujú v mene realitnej kancelárie. Prísne sa zakazuje akékoľvek zakrývanie svojej identity, či vydávanie sa za majiteľa nehnuteľnosti alebo za súkromného záujemcu.

III.  Pravidlá vzťahu realitnej kancelárie k jej spolupracovníkom

3.1 Spolupracovníci sú zaviazaní ochraňovať a šíriť dobré meno spoločnosti realitnej kancelárie Libra Trade, spol, s.r.o. a LIBRA TRADE 1, s.r.o., chrániť povesť a vážnosť realitnej kancelárie. Spoločnosť Libra Trade, spol, s.r.o. a LIBRA TRADE 1, s.r.o.  chráni dobré meno svojich spolupracovníkov. 
3.2 Realitná kancelária sa snaží za každých okolností pristupovať k spolupracovníkom profesionálne, s úctou, na základe princípu rovnosti bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, vierovyznania, politických názorov, sexuálnej orientácie a identity, veku a spoločenského postavenia. 
3.3 Spolupracovníci realitnej kancelárie si vždy medzi sebou na začiatku obchodného prípadu dohodnú pravidlá spolupráce a vytýčia si oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.

IV.  Pravidlá vzťahu k tretím stranám

4.1 Realitná kancelária a jej spolupracovníci nakladajú zodpovedne s dokladmi, ktoré im boli zverené, chránia ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a robia všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami. 
4.2 V prípade, že klient prejaví záujem o doplnkové sprostredkovateľské služby (úverová problematika, medializácia v prípade napr. rodinných sporov, služby projektanta, geodeta atď.), realitná kancelária ponúkne klientovi spoluprácu s tretími stranami, s ktorými udržiava profesionálne a obchodné vzťahy, pri čom berie do úvahy individuálne potreby klienta.

V.   Záverečné ustanovenia

5.1 Akceptovanie tohto etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok spolupráce s realitnou kanceláriou  Libra Trade, spol, s.r.o. a LIBRA TRADE 1, s.r.o.. 
5.2 Tento etický kódex nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016.