Vyhľadávanie
V ponuke je 268 nehnuteľností.

Reklamačný formulár

 Libra Trade, spol. s.r.o., Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 523 747, DIČ: 2021363201,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro., vložka č.10597/N, bankové spojenie VUB a.s., číslo účtu: SK27 0200 0000 0012 8841 5153, BIC: SUBASKBX, telefón: 035/6400315, mobil: 0918 614 970, e-mail: marcsa-ZVNC-libratrade.sk, štatutárny orgán: Ján Marcsa - konateľ.

 LIBRA TRADE 1, s.r.o., Tržničné nám. 4810, 945 01 Komárno, IČO: 43 903 304, DIČ: 2021363201,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro., vložka č.21338/N, bankové spojenie VUB a.s., číslo účtu: SK22 0200 0000 0035 0370 3959, BIC: SUBASKBX, telefón: 035/7603547, mobil: 0918 827 378, e-mail: nagy-ZVNC-libratrade.sk, štatutárny orgán: Jozef Nagy - konateľ.

Dátum podania reklamácie: ............................................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje: ..........................................................................................................
Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:    predaj            prenájom            kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti: .......................................................................................................................................................

Údaje o osobe, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Vecný obsah reklamácie (vyplňuje osoba, ktorá podáva reklamáciu). Špecifikujte tiež pochybenie v konaní makléra, alebo samotnej realitnej kancelárie. 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
 

V........................................, dňa:............................                                 ..........................................................................        

                                                                                                                     Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu:

 

Vyjadrenie k reklamácii Relitnej kancelácie :


.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Reklamácia bola uznaná za oprávnenú:   □ áno      □ nie
Odôvodnenie:  

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Spôsob vybavenia reklamácie:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

V......................................................, dňa:............................                  ......................................................................        
                                                                                                                               Realitná kancelária - konateľ

______________________________________________________________________________________________
S vybavením reklamácie (*hodiace sa označte krížikom):  □ súhlasím                □ nesúhlasím

 

V............................................., dňa:............................                                 ......................................................................        
                                                                                                                         Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu